Humak Suomea pelastamassa

Humak on yhteisöjen kehittämisen asiantuntija. Työyhteisö on yksi ihmisen tärkeimmistä yhteisöistä. Työssä vietetään noin kolmasosa arkipäivistä. Työ luo mielekkyyttä meidän kaikkien elämään, antaa onnistumisen ja hyvänolon tunteita, luo merkitystä. Siksi ei ole yhdentekevää miten työssä menee?

Työhyvinvoinnista keskustellaan tällä hetkellä paljon. Työilmapiiri, työn sujuvuus ja hyvät työskentelypuitteet ovatkin tärkeitä tekijöitä työssä viihtymisessä.

Samanaikaisesti yleistä keskustelua leimaa huoli suomalaisen työn kilpailukyvystä. Vienti ei vedä, suomalainen työ ei käy kaupaksi samalla tavoin kuin ennen lamaa. Tästä seuraa tietysti työpaikkojen väheneminen ja työttömyys. Ongelma on myös se, että syntyvä työ ei kohtaa työtä vailla olevia. Tälle kohtaanto-ongelmalle on monia syitä.

Humakissa olemme huolissamme näiden kahden keskustelun eriytymisestä. Miksi edelleenkin työhyvinvointi on niin usein vain osa juhlapuheita, ei osa yrityksen strategiaa, osa sen menestystä?

Työhyvinvoinnilla ja hyvällä työllisyydellä on tutkitusti selvä yhteys, jos asioita tehdään oikein. Tähän tilanteeseen Humak haluaa tuoda yhteisöjen kehittämisen osaamisensa. Syksyllä alkaa uusi tutkintoon johtava työyhteisöjen kehittämisen koulutus. Tavoitteena on parantaa työyhteisöjen kilpailukykyä, hyvinvointia ja tuottavuutta kehittämällä organisaatiota ja sen osaamista sekä työyhteisötason toiminta- ja neuvottelukulttuuria.

Työyhteisöjen kehittämisen viitekehys Huttula
Työyhteisöjen kehittämisen viitekehys Huttula

Osaamisen ja verkostoitumisen kautta menestykseen

Uskomme siihen, että voimme itse vaikuttaa menestymiseemme kansainvälisessä kilpailussa. Suomessa on aina uskottu osaamisen merkitykseen elämässä pärjäämisessä. Tältä pohjalta on mahdollisuus saada eväitä globaalissa kilpailussa menestymiseen.

Suomalaisen työn laatu ja kilpailukyky luodaan yksittäisillä työpaikoilla. Siksi on olennaista millaisia työpaikat ovat, miten ihmiset siellä voivat ja miten he voivat kehittää itseään ja työpaikkaansa.

Työpaikkojen menestys on monista asioista kiinni. Uudessa työelämässä keskeisiksi vaatimuksiksi nousevat yhteistyötaidot, tiedon ja osaamisen jakaminen, verkostoituminen. Osaamisen ohella entistä tärkeämpää on se, kenen kanssa kykenet työskentelemään, miten olet verkottunut uuden tiedon ja osaamisen lähteille.

Tällaisessa työelämässä työyhteisöjen yhteistyö, jakaminen ja yhdessä kehittäminen ovat keskeisesti kiinni työpaikan toimintakulttuurista ja arvoista. Näihin asioihin vaikuttaminen vaatii aivan uudenlaista osaamista myös henkilöstön kehittämisestä ja HR-prosesseista vastaavilta asiantuntijoilta.

Koulutamme uudenlaisella profiililla ja osaamisella varustettuja yhteisöpedagogeja. Tavoitteena on yhdistää Humakin vahva yhteisöjen kehittämisen osaaminen hyvään henkilöstöhallintoon ja –kehittämiseen. Yhdistelmän tuloksena syntyy uusi asiantuntijuus, joka vie suomalaista työelämää paremmalle tasolle.

Tilaus työelämästä

Uuden koulutuksen tarve tulee suoraan työelämästä. Taustalla on työn ja sen tekemistapojen raju muutos, mikä haastaa työyhteisöt kehittämään koko ajan toimintaansa ja innovaatiokykyään.

Uuden koulutuksen tarpeellisuudesta on jo käyty keskustelua. Kaikki keskeiset työmarkkinatoimijat pitävät hanketta tärkeänä. Erityisen suuria odotuksia toimijoilla on pk-yritysten sekä julkishallinnon työyhteisöjen kehittämisen suhteen.

Tavoitteena on tuoda työyhteisöihin sellaista osaamista johtamisen ja esimiestyön avuksi, joka edistää luottamuksen rakentamista yhteisön sisällä ja vapauttaa kohdistamaan voimavaroja uuden luomiseen ja toiminnan kehittämiseen. Näin parannetaan työyhteisöjen kykyä hyödyntää koko henkilöstön osaamista ja tietotaitoa ja tätä kautta tuotteiden ja palvelujen laatua ja kilpailukykyä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Luottamukseen perustuvissa ja paremmin toimivissa työyhteisöissä on helpompaa sopia paikallisesti työn organisoinnista, kehittämisestä, voimavarojen kohdentamisesta yms. Tätä kautta tavoitteena on tukea paikallista sopimista työpaikkatasolla.

Työyhteisöjen kehittämisasiantuntijat toimivat mm. esimies- ja johtamistyön tukena, työyhteisön yhteistoiminnan kehittäjinä, muutosten ennakoijina ja osaamisen kehittäjinä. Tavoitteena on, että asiantuntijalla on laaja-alainen osaaminen HRM- ja HRD-toimintojen kehittämisestä, työyhteisöjen kehittämisestä ja verkostojen rakentamisesta. Erityisesti pk-yritykset tarvitsevat laaja-alaista ja monikäyttöistä osaamista. Suuryrityksissä asiantuntija voisi erikoistua jollekin strategiselle osaamisalueelle.

Haku koulutukseen jatkuu vielä 5.4.2017 klo 15.00 saakka.