Humak Suomea pelastamassa

Humak on yhteisöjen kehittämisen asiantuntija. Työyhteisö on yksi ihmisen tärkeimmistä yhteisöistä. Työssä vietetään noin kolmasosa arkipäivistä. Työ luo mielekkyyttä meidän kaikkien elämään, antaa onnistumisen ja hyvänolon tunteita, luo merkitystä. Siksi ei ole yhdentekevää miten työssä menee?

Työhyvinvoinnista keskustellaan tällä hetkellä paljon. Työilmapiiri, työn sujuvuus ja hyvät työskentelypuitteet ovatkin tärkeitä tekijöitä työssä viihtymisessä.

Samanaikaisesti yleistä keskustelua leimaa huoli suomalaisen työn kilpailukyvystä. Vienti ei vedä, suomalainen työ ei käy kaupaksi samalla tavoin kuin ennen lamaa. Tästä seuraa tietysti työpaikkojen väheneminen ja työttömyys. Ongelma on myös se, että syntyvä työ ei kohtaa työtä vailla olevia. Tälle kohtaanto-ongelmalle on monia syitä.

Humakissa olemme huolissamme näiden kahden keskustelun eriytymisestä. Miksi edelleenkin työhyvinvointi on niin usein vain osa juhlapuheita, ei osa yrityksen strategiaa, osa sen menestystä?

Työhyvinvoinnilla ja hyvällä työllisyydellä on tutkitusti selvä yhteys, jos asioita tehdään oikein. Tähän tilanteeseen Humak haluaa tuoda yhteisöjen kehittämisen osaamisensa. Syksyllä alkaa uusi tutkintoon johtava työyhteisöjen kehittämisen koulutus. Tavoitteena on parantaa työyhteisöjen kilpailukykyä, hyvinvointia ja tuottavuutta kehittämällä organisaatiota ja sen osaamista sekä työyhteisötason toiminta- ja neuvottelukulttuuria.

Työyhteisöjen kehittämisen viitekehys Huttula
Työyhteisöjen kehittämisen viitekehys Huttula

Osaamisen ja verkostoitumisen kautta menestykseen

Uskomme siihen, että voimme itse vaikuttaa menestymiseemme kansainvälisessä kilpailussa. Suomessa on aina uskottu osaamisen merkitykseen elämässä pärjäämisessä. Tältä pohjalta on mahdollisuus saada eväitä globaalissa kilpailussa menestymiseen.

Suomalaisen työn laatu ja kilpailukyky luodaan yksittäisillä työpaikoilla. Siksi on olennaista millaisia työpaikat ovat, miten ihmiset siellä voivat ja miten he voivat kehittää itseään ja työpaikkaansa.

Työpaikkojen menestys on monista asioista kiinni. Uudessa työelämässä keskeisiksi vaatimuksiksi nousevat yhteistyötaidot, tiedon ja osaamisen jakaminen, verkostoituminen. Osaamisen ohella entistä tärkeämpää on se, kenen kanssa kykenet työskentelemään, miten olet verkottunut uuden tiedon ja osaamisen lähteille.

Tällaisessa työelämässä työyhteisöjen yhteistyö, jakaminen ja yhdessä kehittäminen ovat keskeisesti kiinni työpaikan toimintakulttuurista ja arvoista. Näihin asioihin vaikuttaminen vaatii aivan uudenlaista osaamista myös henkilöstön kehittämisestä ja HR-prosesseista vastaavilta asiantuntijoilta.

Koulutamme uudenlaisella profiililla ja osaamisella varustettuja yhteisöpedagogeja. Tavoitteena on yhdistää Humakin vahva yhteisöjen kehittämisen osaaminen hyvään henkilöstöhallintoon ja –kehittämiseen. Yhdistelmän tuloksena syntyy uusi asiantuntijuus, joka vie suomalaista työelämää paremmalle tasolle.

Tilaus työelämästä

Uuden koulutuksen tarve tulee suoraan työelämästä. Taustalla on työn ja sen tekemistapojen raju muutos, mikä haastaa työyhteisöt kehittämään koko ajan toimintaansa ja innovaatiokykyään.

Uuden koulutuksen tarpeellisuudesta on jo käyty keskustelua. Kaikki keskeiset työmarkkinatoimijat pitävät hanketta tärkeänä. Erityisen suuria odotuksia toimijoilla on pk-yritysten sekä julkishallinnon työyhteisöjen kehittämisen suhteen.

Tavoitteena on tuoda työyhteisöihin sellaista osaamista johtamisen ja esimiestyön avuksi, joka edistää luottamuksen rakentamista yhteisön sisällä ja vapauttaa kohdistamaan voimavaroja uuden luomiseen ja toiminnan kehittämiseen. Näin parannetaan työyhteisöjen kykyä hyödyntää koko henkilöstön osaamista ja tietotaitoa ja tätä kautta tuotteiden ja palvelujen laatua ja kilpailukykyä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Luottamukseen perustuvissa ja paremmin toimivissa työyhteisöissä on helpompaa sopia paikallisesti työn organisoinnista, kehittämisestä, voimavarojen kohdentamisesta yms. Tätä kautta tavoitteena on tukea paikallista sopimista työpaikkatasolla.

Työyhteisöjen kehittämisasiantuntijat toimivat mm. esimies- ja johtamistyön tukena, työyhteisön yhteistoiminnan kehittäjinä, muutosten ennakoijina ja osaamisen kehittäjinä. Tavoitteena on, että asiantuntijalla on laaja-alainen osaaminen HRM- ja HRD-toimintojen kehittämisestä, työyhteisöjen kehittämisestä ja verkostojen rakentamisesta. Erityisesti pk-yritykset tarvitsevat laaja-alaista ja monikäyttöistä osaamista. Suuryrityksissä asiantuntija voisi erikoistua jollekin strategiselle osaamisalueelle.

Haku koulutukseen jatkuu vielä 5.4.2017 klo 15.00 saakka.

 

Uutta osaamista ja vientiä tarvitaan

Uusi hallitus on vahvasti valinkauhassa. Sen ohjelmasta on saatu jo esimakua. Korkeakoulumaailman kannalta konkreettisin linjaus on EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille kohdennettu lukukausimaksu. Asia on kirjattu maahanmuuttoa koskeviin linjauksiin seuraavasti:

”Otetaan käyttöön lukukausimaksut EU ja ETA -alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ja kannustetaan valmistuneita jäämään Suomeen töihin esimerkiksi verovähennysoikeudella. Suomessa opiskelleiden kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen edistetään ja suomen kielen osaamiseen panostetaan.”

Onko kirjaus sitten hyvä vai ei? Tästä on monia näkökulmia.

Lukukausimaksut
Lukukausimaksut mahdollistaisivat tutkintojen myynnin ulkomaille.

Ymmärrän hyvin opiskelijoiden porttiteorian mukaisen kannan, jonka mukaan koulutuksen Suomessa tulee olla kaikille ilmaista.

Olen ajanut korkeakouluille mahdollisuutta periä lukukausimaksua niiden viedessä koulutusta EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle. Näin olisi mahdollistettu tutkintojen myynti ulkomailla. Tutkinto on tärkein koulutuksen vientituote. Siitä pitää voida periä maksu EU/ETA-maiden ulkopuolella keneltä vain. Tämä tulisi nyt mahdolliseksi.

Päätetty kirjaus on tätä laajempi. Olennaista onkin nyt se, mitä linjauksen soveltamisesta päätetään. Korkeakouluille tulisi antaa harkintavaltaa siihen, haluaako se periä ulkomaalaisilta opiskelijoilta lukukausimaksuja vai ei.

Suomi tarvitsee uusia osaajia ja uutta työvoimaa, jota koulutuksen kautta Suomeen saapuneet voivat tarjota. Tärkeää on tietysti, mitä tapahtuu opiskelujen aikana ja tutkinnon valmistumisen jälkeen.

Kirjaus täytyykin nähdä kokonaisuutena. Suomeen opiskelemaan tulevien integroimista suomalaiseen työelämään täytyy vahvistaa jo opiskeluaikana. Tämä edellyttää myös vahvaa kielikoulutusta.

Korkeakoulujen rahoitusmallia kehitettäessä yksi kriteeri voisi olla korkeakoulusta valmistuneiden ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistyminen Suomeen. Tämä antaisi uutta pontta korkeakoulujen pyrkimyksille verkottaa ulkomaalaiset opiskelijat työelämään.

Mikäli uusi linjaus mahdollistaa korkeakoulujen oman harkinnan lukukausimaksujen perinnässä ja ulkomaalaisten integroimista suomalaiseen työelämään tuetaan, linjauksen kanssa voidaan hyvin elää.

Korkeakoulu-uudistus – taasko?

Korkeakoulujen kehittämisestä käytävä keskustelu on käynnissä – taas, voisi joku sanoa. Uskon, että osaa korkeakouluväestä jatkuva kehittäminen varmasti hengästyttää.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on ollut virittämässä keskustelua. Saamme siis sitä mitä on tilattu. Olennaista on kuitenkin se, mihin seuraavalla uudistuksella pyritään ja miten se tehdään.

Arenen viestinä on ollut, että seuraavassa vaiheessa on syytä tarkastella koko korkeakoulujärjestelmää. Muuten harhaudutaan helposti osaoptimoinnin puolelle. Tilanne on kokonaistarkastelun kannalta hyvä. Lainsäädäntö on kummallakin sektorilla uusittu ja esimerkiksi rahoitusmallit ovat hyvin samantapaisia.

Seuraavassa vaiheessa on syytä miettiä sitä, miten yliopistot ja ammattikorkeakoulut kokonaisuutena palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan ja elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä. Miten varmistetaan laadukas ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä korkeatasoinen osaaminen työelämälle?

Mitä lähtökohtia seuraavalle korkeakoulujärjestelmän uudistukselle sitten pitäisi asettaa? Tässä mielestäni viisi keskeisintä näkökulmaa:Arene logo

  1. Korkeakoulujärjestelmän kehittäminen on nähtävä investointina
  2. Työelämä tarvitsee erilaisia tutkintoja
  3. Korkeakoulujen profilointia on kehitettä
  4. Alueet voivat vaatia erilaisia ratkaisuja
  5. Tavoitteena on oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen järjestelmä

Seuraavissa blogeissani tulen avaamaan näitä näkökulmia tarkemmin.

Hakijalle ja kumppanille

Tämä blogi pitäisi aloittaa, kuin ennen vanhaan päiväkirja: Kirjoitan sinulle nyt ensimmäistä kertaa…

Hakijat ja yhteistyökumppanit ovat Humakille ensiarvoisen tärkeitä. Teille teemme työtämme, teidän menestyksenne on meidän tavoitteemme. Hakijat ovat tulevia opiskelijoitamme, joiden osaamista ja valmiuksia pääsemme yhteistyössä kehittämään.

Yhteistyökumppanit ovat keskeisiä kontaktejamme työelämässä. Teidän kauttamme saamme tiedon työelämän muutoksista ja koulutustarpeista. Mitä tiiviimpi yhteistyömme on, sitä paremmin voimme ymmärtää tehtäväämme.

Ensimmäinen kerta liittyy uusiin www-sivuihimme. Ne on rakennettu teitä varten. Sivut ovat Humakin näyteikkuna maailmaan. Pyrimme sivujemme kautta kertomaan toiminnastamme, tavoitteistamme ja siitä uudesta tiedosta ja osaamisesta, jota tuotamme käyttöönne.

Toivottavasti löydätte tarvitsemaanne tietoa sivuiltamme, olit sitten miettimässä uraasi ja koulutustasi tai kehittämässä yrityksesi tai organisaatiosi toimintaa.

Onneksi tämä kirjoitus ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun Humak lähestyy hakijoitaan ja kumppaneitaan. Kumppanuudella kehittäminen, yhdessä rakentaminen, on ollut Humakin toimintatapana jo pitkään.

Uusimmassa strategiassa yhteistyösuhteen kehittäminen nousi määrääväksi asiaksi. Visiomme kuuluu: Työelämäkumppanit ja Humak tekevät yhdessä toimialojensa tulevaisuutta.

Visio on velvoittava, sillä se tähtää Humakin toimintatavan kehittämiseen symbioosiksi työelämäkumppaneiden kanssa. Humak on väline, hyväntekokone, joka on teidän käytettävissänne. Toivottavasti haluatte hyödyntää meidän osaamistamme ja asiantuntemustamme. Me sparraamme teitä, sparratkaa te meitä.

 

Tapio Huttula, rehtori, Humak